Handelsbetingelser og betingelser for medlemskab

§ 1. Medlemskabet

Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og Arca eller de dertil knyttede selskaber (herefter ”Arca”). Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bank, kontonummer mv., skal øjeblikkeligt meddeles til Arca. Medlemskabet giver adgang til at træne i det antal ugentlige træninger, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Medlemskabet giver adgang til at træne i de tidszoner, som er tilknyttet det pågældende medlemskab. Alle medlemskaber er løbende medlemskaber og dermed bundet af opsigelsesfristen i § 8. 

§ 2. Ændringer
Arca forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og i betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 1 måned efter, at de har været annonceret på Arcas hjemmeside.

§ 3. Varighed
Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til § 8. Årsmedlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt årsmedlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris. Årsmedlemskaber kan ikke opsiges før endt periode. 

§ 4. Betaling
Ved oprettelse af et medlemskab tilknyttes et betalingskort. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets betalingskort i begyndelsen af hver kalendermåned. Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som Arca betaler for medlemmets adgang til træningsredskaber o.lign. Nogle af Arcas ydelser er fritaget for moms, f.eks. holdtræning, lukkede/private hold og privatundervisning. 

§ 5. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr på 100 kr. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Arca ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Desuden forbeholder Arca sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets medlemskab blokeres, og medlemmet er udelukket fra alle former for træning hos Arca, indtil betaling af Arcas tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet igen er berettiget til at benytte Arcas faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§ 6. Prisændringer
Prisændringer annonceres på hjemmesiden senest 2 uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §8.

§ 7. Beroperioder
Medlemskabet kan sættes i bero for minimum 4 uger og maksimum 6 måneder. Der skal ved beroperiodens start angives start- og slutdato for beroperioden. For hver beroperiode betales et gebyr efter Arcas gældende takster. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode. Kombimedlemskaber med adgang til både Arca og Jo:ga, kan ikke sættes adskilt i bero.

OBS! Medlemskaber som fortsat er i en kampagneperiode, kan ikke sættes i bero, før de er overgået til betalingsmedlemskab. 

§ 8. Opsigelse af medlemskaber
Medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende kalendermåned + 1 kalendermåned, medmindre andet er opgivet ved indmeldelse. Alle tilbudsmedlemskaber købt via Arcas hjemmeside har en bindingsperiode på mindst en kalendermåned som betalende medlem. Mindsteprisen er derfor forside-tilbuddets pris + 529 kr (459 kr for studerende).

Opsigelse kan kun ske ved udfyldelse af onlineformularen du finder på arca.dk/udmeldelse. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne vise en bekræftelse på sin opsigelse via en online bekræftelse.

Er man i bero, når man opsiger sit medlemskab, vil beroperioden blive annulleret den sidste måned op til ens udmeldelse. Man kan således ikke være i bero den sidste måned inden ens udmeldelsesdato.

MAN ER IKKE UDMELDT FØR MAN HAR MODTAGET EN KVITTERING HERPÅ.

§ 9. Umyndige medlemmer
Er en person under 18 år eller umyndig kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.
Man skal være fyldt 14 år, for at kunne deltage på Arcas holdtræning samt benytte vores Open Gym område.

§ 10. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Arca. Al træning på Arcas hold skal ske med sko på. Arca tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

§ 11. Værdigenstande
Arca bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Det anbefales, at værdigenstande opbevares i omklædningsrummets skabe, hvis sådanne forefindes, hvortil medlemmet selv er ansvarlig for at anskaffe lås hertil.

§ 12. Afmelding af reservation og fremmøde
Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, som skal foretages via hjemmesiden/app’en for at sikre plads på holdene, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet.

Fremmøde skal ske senest 5 minutter før holdstart ved at scanne den personlige QR-kode i QR-scanneren i boxen. Såfremt dette ikke sker, vil der blive pålagt et gebyr på 59 DKK pr. hold. Det er medlemmets eget ansvar at fremmøde sig korrekt, til tiden. Arca er ikke ansvarlig for, at medlemmers fremmøde er korrekt. Det er medlemmets eget ansvar at huske sin mobiltelefon til at fremmøde sig med. 

Overholdes ovenstående ikke, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har Arca ret til at ophæve medlemskabet uden varsel. 

§ 13. Doping
Findes der bevis på brug af doping, medfører dette en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle Arcas træningscentre og alle andre træningscentre relaterede hertil.

§ 14. Udelukkelse af medlem
Arca kan, uden angivelse af grund, afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. doping, sker der imidlertid ikke tilbagebetaling.

§ 15. Ændring af medlembetingelser
Arca kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 2 uger. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårerne, annonceres dette på Arcas hjemmeside. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8. Arca har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§ 16. Automatisk dørsystem og træning uden opsyn
Der er adgang til centrene via dørsystemet fra centrene åbnes om morgenen til lukketid. Det er som udgangspunkt fra kl. 5.45-22.00 i hverdagene og fra 7.45-20.00 i weekenden. Det er ikke tilladt at tage gæster med medmindre det er på et “WOD a friend”-hold, ligesom det ikke er tilladt at lukke ikke-medlemmer ind i centeret. Lukker man personer ind i centeret, hæfter man for dem. Ved træning på egen hånd, er det ikke tilladt at tage udstyr med uden for centeret. Alle centre har videoovervågning, og enhver overtrædelse af ovenstående vil medføre annullering af medlemskab og en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle Arcas centre.

§ 17. Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, hvis medlemskabet ikke er taget i brug jf. § 8. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen. 

§ 18. Varighed/Medlemskab
Et løbende medlemskab fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §8. Alle tilbudsmedlemskaber overgår automatisk til et “den mest populære” medlemskab efter endt kampagneperiode. 

§ 19. Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med Nets’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§ 20. Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at følge denne guide via vores hjemmeside:

Hjemmeside; https://arca.dk/
1) Klik på “Log ind” i øverste højre hjørne
2) Indtast din e-mail + kodeord
2) Klik på dit navn og vælg “autoriser kort”
3) Klik “opdater”/”rediger” ud fra betalingsaftale
4) Nu kan nu oprette en betalingsaftale eller redigere din nuværende

Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan [Center] uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§ 21. Medlembetingelsernes omfang
Ovenstående – samt accept af at træning sker på eget ansvar – gælder for alle medlemmer i Arca, dvs. for holdtræning, privattimer, Open Gym, kurser afholdt for medlemmer og ikke-medlemmer og andre til Arca relaterede aktiviteter. 

For yderligere oplysninger om priser og gebyrer henvises til Arcas hjemmeside (www.arca.dk).