OM TRÆNERKURSET

Forudsætning for deltagelse

Vi forventer, at du har erfaring, kender og forstår de fundamentale bevægelser i funktionel træning. Kursets formål er ikke, at gøre deltagerne bedre til funktionel træning, men er udelukkende at udvikle kursisternes undervisningsevner.
Arcas øvelseskendskab og erfaring i udførsel er således en forudsætning, erfaring med at undervise er en stor fordel, men intet krav.
Du behøver IKKE kunne dødløfte 200 kg eller lave MU, men du skal brænde for at formidle og dygtiggøre andre hos Arca. Samt have et ønske om at blive en del af vores fantastiske team i Arca. Vi gør alt, hvad vi kan for at imødekomme aspiranternes ønsker om timer og arbejdssted.

Kursets formål

Trænerkurset henvender sig til dig, som ønsker at blive instruktør i Arca. På kurset vil du få både teoretisk og praktisk forståelse for, hvordan du anvender de undervisningsværktøjer, vi bruger i Arca, og samtidig få vurderet dit potentiale som træner.
Der er ikke tale om en form af Cert 1, og der er ingen garanti for at blive tilbudt et job som træner efterfølgende, og få inspiration til at udvikle dig til at blive en dygtig træner.
Hos Arca er der både mulighed for at arbejde deltid og fuldtid som træner. Indgangsvinklen for videre muligheder i Arca er at komme igennem trænerkurset.

Indhold og fokus

På kurset vil der løbende være en veksling mellem teori og praksis. Som kursist vil du være “på” fra første færd, når teorien og dine evner som træner skal prøves af i praksis. Kursets fokus vil ligge på dine evner til at instruere i en øvelse, dine egne tekniske færdigheder og ikke mindst din fremtræden.

Du vil blandt andet lære:

– Hvad der har gjort Arca til en stor succes. 

– Hvordan man underviser i en øvelse på en enkel og struktureret måde.

– Hvordan man anvender progressioner i både simple og mere komplekse øvelser.

– Hvordan man fejlretter, så man kan gøre alle bedre.

– Hvordan man “skalerer” en øvelse eller en WOD, så alle kan være med.

– Hvordan man planlægger og organiserer en time, så der er en klar rød trød.

– Hvilke karaktertræk der kendetegner en god træner.

– Hvad der motiverer folk, og hvordan man gør det i praksis.

– Hvad DU skal gøre for at blive en bedre træner.

Kurset afsluttes med en individuel mundtlig evaluering, hvor du vil få at vide hvad du gør godt, og hvad du kan blive bedre til. Hvis man har klaret kurset tilfredsstillende vil man blive tilbudt at gå videre til vores følforløb.
I følforløbet vil du komme til at undervise et hold med en af vores garvede trænere på sidelinien til at give feedback.
Gennemføres følforløbet også tilfredsstillende vil du blive tilbudt et fast trænerjob hos Arca.

Som træner kommer du til at indgå i vores dynamiske team, og får i høj grad mulighed for at videreudvikle dine færdigheder inden for Arca.

ABOUT THE TRAINERS COURSE

Prerequisite for participation

We expect you to have experience with, aswell as knowledge and understanding of the fundamental movements in functional training. The purpose of the course is not to make the participants better at functional training, but is solely to develop the students’ teaching skills. Arca training knowledge and experience in execution are therefore a prerequisite. Experience in teaching is a great advantage but not a requirement. 
You do NOT need to be able to deadlift 200 kg or do MU, but you must be passionate about communicating and empowering others at Arca. As well as having a desire to become part of our fantastic team at Arca. We do everything we can to accommodate the aspirants’ wishes regarding hours and workplace. 

Purpose of the course

The trainer course is aimed at those who want to become a coach at Arca. On the course, you will gain both a theoretical and practical understanding of how to use the teaching tools we use in Arca and at the same time get an assessment of your potential as a coach.
It is not a form of Cert. 1 and there is no guarantee that you will be offered a job as a coach afterwards, although you will get inspiration as to how to develop into a skilled coach over time.
At Arca, there is both the opportunity to work part-time and full-time as a coach. The entry point for further opportunities in Arca is to get through the trainer course.

Content and focus

On the course there will be an ongoing alternation between theory and practice. As a course participant, you will be “on” from the start, when the theory and your skills as a trainer will be put to the test in practice. The focus of the course will be on your ability to instruct in an exercise, your own technical skills and your apperance.

Among other things, you will learn:

– What has made Arca a great success.

– How to teach an exercise in a simple and structured way.

– How to use progressions in both simple and more complex exercises.

– How to correct mistakes so that you can make everyone better.

– How to “scale” an exercise or a WOD so that everyone can particpate.

– How to plan and organize a class so that there is a clear red thread.

– What character traits characterize a good coach.

– What motivates people and how to do it in practice.

– What YOU need to do to become a better coach.

The course ends with an individual oral evaluation, where you will find out what you do well and what you can improve on. If you have completed the course, you will be offered to go on to our “følforløb”.
In the følforløb, you will get to teach a class with one our seasoned coaches on the sidelines to give you feedback.
If the følforløb is completed satisfactorily, you will be offered a permanent job as a coach at Arca.

As a coach, you will be part of our dymanic team and you will have the opportunity to further develop your skills within Arca.